Όροι χρήσης

Τρόποι πληρωμής
11 Ιανουαρίου 2017

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου (site). Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.eshop-tzafis.gr, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει το eshop-tzafis.gr.
Το eshop-tzafis.gr δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσεως. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκαν.
Σε περίπτωση μη αποδοχής οπιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr.

Ρητή συναίνεση Χρήστη.

Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσεων του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών.

Ο δικτυακός τόπος www.eshop-tzafis.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οποιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής (registration form) είναι απαραίτητη για την αποδοχή ενός μέλους.
Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το www.eshop-tzafis.gr μέσα στον παρόντα δικτυακό τόπο τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων διεθνούς και ελληνικού δικαίου, καθώς και τήρησης των κανόνων ευγένειας, διακριτικότητας και κόσμιας συμπεριφοράς. Η δικτυακή κίνηση του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, για τα οποία διατηρεί το δικαίωμα το www.eshop-tzafis.gr να εγκαταστήσει.

Περιορισμοί Χρήσης της Υπηρεσίας.

Απαγορεύεται η χρήση (από εγγεγραμμένα ή μη μέλη) του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET, όπως λ.χ οι πρακτικές spamming ή ότι αντίκειται στη NETIQUETTE (κώδικας συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr . Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της Υπηρεσίας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άδεια

H χρήση του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών του, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης των υπηρεσιών του, κατ’ εφαρμογή των όρων χρήσεως της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr, το eshop-tzafis.gr παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εκτός αν ρητώς αναφέρεται.

Περιορισμός Ευθύνης

Το eshop-tzafis.gr καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος www.eshop-tzafis.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.
Το eshop-tzafis.gr δεν δύναται να παράσχει ουδεμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.
Αποκτώντας πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε οποιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του eshop-tzafis.gr και χρησιμοποιούνται για τη δική σας εξυπηρέτηση.
To eshop-tzafis.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr και αφορούν άλλες εταιρίες.
Επιπλέον συμφωνείτε ότι το eshop-tzafis.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.eshop-tzafis.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο δικτυακός τόπος www.eshop-tzafis.gr, ο οποίος συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά (εφεξής αναφερόμενη ως “Υπηρεσίες”), προστατεύεται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος www.eshop-tzafis.gr περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του δικτυακού τόπου του www.eshop-tzafis.gr και συνεπώς το eshop-tzafis.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος www.eshop-tzafis.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από το www.eshop-tzafis.gr.

Αποζημίωση

Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του eshop-tzafis.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως το eshop-tzafis.gr, σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των όρων χρήσεως του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Κορίνθου.

Ισχύ Τιμών

Οι τιμές του online καταστήματος δεν έχουν ισχύ και στις αγορές που γίνονται από το φυσικό κατάστημα, οι τιμές του διαδικτύου ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές παραγγελίες.

5 Comments

 1. Ο/Η MASSDrimelt λέει:

  Visitors to Spa can find many questionnaires lady of any age and nationality performing exotic massage in the city Midtown. Prices for body work massage depends on qualification Girls and the skills that she possesses.

  We train all masseurs and therefore they are all proffessionals of their business. They are constantly Improve their skills. our women Sexy.

  There is nothing better to restore strength , relieve stress and improve your health , than a quality and professional therapeutic massage or classical massage There are many kinds in the world Massage. There is a huge choice of massage. There are many good and useful types of massage in the world.

  Before making a choice, carefully study the prices for services and customer feedback about the work of one or another masseur specialist. We are sure that the search for a real professional masseur will be crowned with success and you will be satisfied with the quality of our services. Ladies are skilled workers in their field and they will help you relax after a hard day.

  Specialists are able not only to give pleasure in this way, but also to demonstrate their other abilities to men of the stronger sex. Girls perform erotic a massage that will produce a On you a vivid impression.

  Our Studio in New Jersey. – Massage Uptown

 2. Ο/Η DavidTap λέει:

  http://bit.ly/2ybLFKY – Спортивные товары – тренажеры, оборудование, спортивная одежда

 3. Ο/Η RicardoFak λέει:

  Последние новости здесь mybiysk.ru

 4. Ο/Η DennisHog λέει:

  Новости компьютерного мира тут http://www.hardexpert.net

 5. Ο/Η SPAOventy λέει:

  Our seo group is engaged in the promotion and creation of services for massage salon in the city Miami for your business on a turn-key basis.

  Make the right website, which will not only look perfect, but also help attract more regular customers.

  With production portal massage parlor we will find for you decisive solution, we will make an attractive stylish design Considered easy to navigate through web site. We have been creating for many years websites, and good know what exactly is required to create a quality Internet project erotic salon.

  We carefully think through every portal. The specialists of the web studio study the leading websites on the market for spa center, programmers introduce new technologies, SEO specialists think out how to do it to service liked the search engines. We will find an effective solution for presenting information about you. Attractive design, convenient structure, interactive services will allocate you among other sites websites erotic salons.

  You can choose the design of website from the proposed basic designs. When ordering online service in the proposed basic designs are made changes: added your logo, slogan, title website. In addition, the main image can be changed to another one, suitable for the topic.

  ONLINE PROMOTION COMPANY – Web site promotion for salon

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *