Όροι χρήσης

Τρόποι πληρωμής
11 Ιανουαρίου 2017

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου (site). Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.eshop-tzafis.gr, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει το eshop-tzafis.gr.
Το eshop-tzafis.gr δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσεως. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκαν.
Σε περίπτωση μη αποδοχής οπιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr.

Ρητή συναίνεση Χρήστη.

Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσεων του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών.

Ο δικτυακός τόπος www.eshop-tzafis.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οποιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής (registration form) είναι απαραίτητη για την αποδοχή ενός μέλους.
Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το www.eshop-tzafis.gr μέσα στον παρόντα δικτυακό τόπο τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων διεθνούς και ελληνικού δικαίου, καθώς και τήρησης των κανόνων ευγένειας, διακριτικότητας και κόσμιας συμπεριφοράς. Η δικτυακή κίνηση του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, για τα οποία διατηρεί το δικαίωμα το www.eshop-tzafis.gr να εγκαταστήσει.

Περιορισμοί Χρήσης της Υπηρεσίας.

Απαγορεύεται η χρήση (από εγγεγραμμένα ή μη μέλη) του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET, όπως λ.χ οι πρακτικές spamming ή ότι αντίκειται στη NETIQUETTE (κώδικας συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr . Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της Υπηρεσίας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άδεια

H χρήση του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών του, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης των υπηρεσιών του, κατ’ εφαρμογή των όρων χρήσεως της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr, το eshop-tzafis.gr παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εκτός αν ρητώς αναφέρεται.

Περιορισμός Ευθύνης

Το eshop-tzafis.gr καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος www.eshop-tzafis.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.
Το eshop-tzafis.gr δεν δύναται να παράσχει ουδεμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.
Αποκτώντας πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε οποιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του eshop-tzafis.gr και χρησιμοποιούνται για τη δική σας εξυπηρέτηση.
To eshop-tzafis.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr και αφορούν άλλες εταιρίες.
Επιπλέον συμφωνείτε ότι το eshop-tzafis.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.eshop-tzafis.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο δικτυακός τόπος www.eshop-tzafis.gr, ο οποίος συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά (εφεξής αναφερόμενη ως “Υπηρεσίες”), προστατεύεται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος www.eshop-tzafis.gr περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του δικτυακού τόπου του www.eshop-tzafis.gr και συνεπώς το eshop-tzafis.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος www.eshop-tzafis.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από το www.eshop-tzafis.gr.

Αποζημίωση

Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του eshop-tzafis.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως το eshop-tzafis.gr, σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των όρων χρήσεως του δικτυακού τόπου www.eshop-tzafis.gr ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Κορίνθου.

Ισχύ Τιμών

Οι τιμές του online καταστήματος δεν έχουν ισχύ και στις αγορές που γίνονται από το φυσικό κατάστημα, οι τιμές του διαδικτύου ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές παραγγελίες.

27 Comments

 1. Ο/Η AUTOventy λέει:

  Если Вы хотите приобрести «шрус внутренний левый» в интернет магазине запчастей для машин Lexus SC autocomponent63.ru – это высоскочественные детали, лучшие специалисты и комфортность заказа. Потребность купить запчасти возникает переодически, ведь автомобили изнашиваются частями. И с этим согласятся все автовладельцы со стажем. Рынок запчастей для авто сегодня – пестр и разноообразен, с этим также все согласятся. Именно по-этому подбор запчастей для иномарок или жe поиск автозапчастей по авторазборам может вызвать трудности. Но только не для тех, кто обратился в наш магазин автозапчастей autocomponent63.ru. Если Вы ищете автозапчасти, аналоги запчастей, авторазбор для иномарок, дешевые запчасти, автозапчасти Кинель, автозапчасти Самара – будьте уверенны, что Вам повезло. Каталог запчастей для авто на сайте нашего магазина – прост и удобен. К тому же, здесь Вы увидите широчайший ассортимент. Единственное, чего чего здесь не найти – это б/у запчасти для иномарок и детали сомнительного производителя, поскольку мы гарнтируем высокое качество. Не нужно больше спрашивать у поисковика, где найти автозапчасти официальный сайт для иномарок, то, что Вам нужно – это autocomponent63.ru.
  Авто запчасти: автозапчасти для грузовых авто

 2. Ο/Η JamesJap λέει:

  Последние женские новости здесь delodom.com

 3. Ο/Η SAMOventy λέει:

  Если Вы решили приобрести «суппорт задний тормозной левый» в интернет магазине автозапчастей для иномарок Mercedes W140 autocomponent63.ru – это качественные комплектеющие, лучшие профессионалы и быстрота заказа. Потребность купить запчасти для иномарок возникает время от времени, ведь авто изнашиваются по частям. И с этим согласятся все автовладельцы со стажем. Рынок запчастей для иномарок в наши дни – пестр и просторный, с этим также трудно не согласиться. Именно из-за этого подбор атозапчастей так же как и поиск запчастей по авторазборам может оказаться непростым. Но только не для тех, кто обратился в наш магазин автозапчастей для иномарок autocomponent63.ru. Если Вы ищете автозапчасти, аналоги автозапчастей для иномарок, авторазбор, дешевые запчасти, запчасти для авто в Кинеле, автозапчасти Самара – считайте, Вам подфортило. Каталог запчастей для иномарок на сайте нашего магазина – прост и понятен. К тому же, здесь к Вашему вниманию богатейший ассортимент. Единственное, чего чего Вы у нас не увидите – это б/у запчасти для иномарок и детали сомнительного происхождения, поскольку мы гарнтируем качество. Не нужно больше спрашивать у поисковика, где найти автозапчасти официальный сайт для иномарок, то, что Вы искали – это autocomponent63.ru.
  Запчасти для машин – автозапчасти официальный сайт для иномарок

 4. Ο/Η WilliamStuts λέει:

  Читайте много информации о моде, красоте здоровье и прочее shoptrip.ru

 5. Ο/Η MichaelInfom λέει:

  Самые лучшие рецепты здесь cakeblog.su

 6. Ο/Η JosephJeata λέει:

  Сделать маникюр можно здесь french-foto.ru

 7. Ο/Η NYCDrimelt λέει:

  Studio of thai massage in Staten Island invites you to enjoy the art of relaxation. Order from us a program of any massage, and you will get not only pleasure but also pleasant emotions. Unforgettable erotic adventures will remain in your memory for a long time.
  We created a wonderful atmosphere in Studio , to cause you to relax and a sense of detachment from the outside world. We strive to maintain the highest standards, so pay attention to the smallest details of the situation and take care of the impeccable cleanliness and hygiene. After you try one of our massages, you definitely want to come back here again. The most kind and playful virgins are waiting for you in Room .

  We work in Uptown : massage price

 8. Ο/Η IsmaelJah λέει:

  Новая информация об автомобилях autoisauto.ru

 9. Ο/Η NuruDrimelt λέει:

  Studio of nurumassagesex massage in Downtown invites you to enjoy the art of relaxation.

  Girls nuru massage nj are able not only to give pleasure in this way, but also to the strong semi-gentlemen. Girls perform massage nuru a massage that will produce a gentleman a vivid impression.

  To quickly restore strength, relieve stress and improve your health, we advise you to make a professional massage there are many good and useful types of massage in the world. nuro masag can be done with both hands and with the help of the whole body or use modern devices that are sold specifically for massage. Here you can try: nuru massage in thailand. In our salon we will make you massage a nude massage. as you can see, there are a lot of them, and all of them require professionalism from the masseur. We carefully select the masseurs for our salon and additionally train them. Doing massage our masseurs improve their professional qualities. Our girls sexy. We strive to surround each of our client with sincere care and attention to ensure perfect and good massage! Aromatherapy is the best addition to massage

  We work in NJ – nooru masage

 10. Ο/Η DavidAcuro λέει:

  Последние новости о горнолыжных курортах здесь zimnij-turizm.ru

 11. Ο/Η NuruDrimelt λέει:

  Studio of nuru massage nj massage in Midtown invites you to enjoy the art of relaxation.

  Women realnurumassage are able not only to give pleasure in this way, but also to demonstrate their other abilities to men of the stronger sex. Women perform nure masage a massage that will produce a male a vivid impression.

  To quickly restore strength, get rid of stress and improve your health, we advise you to make a professional massage there are many good and useful types of massage in the world. realnurumassage massage can be done with both hands, and with the help of the whole body or use special massage devices that are sold in special out stores Here you can try: nuru massage new york city. In our salon we will make you massage a body massage as you can see, there are a lot of them, and all of them require professionalism from the masseur. We help each masseur individually and therefore we are all masters of our business. They are constantly improve their skills. All girls sexy. For all clients a unique atmosphere of comfort and care is created Massage is a very good method of aromatherapy.

  We have a showroom in Midtown West : nuru new york

 12. Ο/Η FXBrokerThica λέει:

  fx-brokers-review.com/index_se.html Jämför de bästa Forexmäklarena med översynen av jämförande listan.

 13. Ο/Η IsmaelJah λέει:

  Новая информация о компьютерном железе http://www.hardexpert.net

 14. Ο/Η Robertaxoky λέει:

  Последние новости здесь mybiysk.ru

 15. Ο/Η WillieOvast λέει:

  Новая информация о строительстве distroy.ru

 16. Ο/Η Dennissturi λέει:

  Строительные новости тут lakkk.com/

 17. Ο/Η BrianNug λέει:

  Женский онлайн журнал malipuz.ru

 18. Ο/Η NYCDrimelt λέει:

  Most clients want come in our spa center in Manhattan and do brilliant adult massage with a happy ending. We invite everyone to visit our spa and enjoy hot massage.
  Masters will care for you. Homely rooms furnished with all necessary essential for complex massage.

  Oils, which are used for happy ending female massage, we prepare ourselves from Several types of oils: coconut and olive – following the ancient Ayurvedic formulas that have come down to us in the Vedic scriptures.

  Spa how to ask for a happy ending – spa happy ending

 19. Ο/Η GnmEi λέει:

  Вы сможете втянуть простейшую систему видеонаблюдения для своего дома или дачи.

  Определим для себя описание всех нужных вам функций которые должна обеспечивать данная система видеонаблюдение Каждый кабель имеет свои плюсы как и минусы. однако в нашем случаи советую использовать комбинированный кабель для уменьшения затрат.

  • есть ли панацея прокладки кабеля или необходимо беспроводное оборудование

  В зависимости по вине функций, выполняемых данным оборудованием, как и сферы применения потребители могут подобрать модели из обширного перечня центральных вдобавок периферических устройств для видеонаблюдения.

  Давайте рассмотрим, какими источниками питания мы будем обеспечивать подачу напряжения всегда камеры равным образом определимся с выбором источников питания для нашей системы охранного телевидения:

  Опрос, проведенный осенью силами редакции среди представителей проектных отделов, показал, что существует определенный информационный вакуум по использованию различного программного обеспечения для проектирования. Выявлен особый налегать на что к программным продуктам, имеющим специальные свойства для проектирования систем безопасности.

  Получить скидку в угоду плюсы «Связного-Клуба» можно при выборе доставки самовывозом или курьером (только в случае списания плюсов с карты в ходе оформления заказа до гроба сайте).

  Встроенный динамик вдобавок микрофон позволяют вести общение с находящимися в охраняемой зоне.

  Получить скидку чтобы плюсы «Связного-Клуба» можно при выборе click here доставки самовывозом или курьером (только в случае списания плюсов с карты в ходе оформления заказа перманентно сайте).

  Получить скидку из-за плюсы «Связного-Клуба» можно при выборе доставки самовывозом или курьером (только в случае списания плюсов с карты в ходе оформления заказа на сайте).

  – это нелепость системы безопасности, организованный повсечастно основе видео-телевизионного оборудования, обеспечивающий безопасность объектов, складов, промышленных помещений, офисов, коттеджей, домов, мест парковки, гаражей в свой черед т.д.

  • имеются ли помехи, затрудняющие видеосъемку (перегородки, заграждения, недостаточное освещение)

  Видеонаблюдение в загородном доме Охранная сигнализация

  Беспроводная облачная камера — это идеальное решение для дома также офиса, которое позволит вам не упускать из виду то, чем вы больше всего-навсего дорожите, где бы вы ни находились.

 20. Ο/Η ZacharyWrarl λέει:

  Полезную информацию читайте на женском сайте ladystory.ru/

 21. Ο/Η ander#83 λέει:

  Изготовлениесветодиодных электронных табло, бегущих строк, табло для АЗС

 22. Ο/Η Nathanlok λέει:

  Читайте много информации о рецептах zonakulinara.ru

 23. Ο/Η Antonn86 λέει:

  ВНИМАНИЕ!!! Яндекс такси обманывает клиентов.
  Как Яндекс относится к клиентам обязательно стоит постореть !!!
  Посмотрел и был в ШОКЕ….
  Вот ссылка на Канал youtube
  http://youtube.com/watch?v=IdYDpLcuVnA

 24. Ο/Η JeffreyJah λέει:

  Много полезной информации о туризме gturs.com

 25. Ο/Η Charlesdiack λέει:

  Самые последние новости в мире на hayastannews.com

 26. Ο/Η aterr#85 λέει:

  Производствосветодиодных табло валют, бегущих строк, табло для АЗС

 27. Ο/Η Dimonn85 λέει:

  Косметические средства(натуральные) создается на базе лечебных натуральных трав, водных растений, минералов, то что дают нам пчёлы и других средств, они обладают 100% целебными свойствами. Самое главное преимущество данных веществ – полное отсутствие химических веществ, которые наверняка негативно влиять на организм и часто обладают эффектом «отката», если вы откажетесь от использования то ухудшается состояние кожи.
  http://2s5.ru/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *